Centrum Badawczo – Rozwojowe BUDMAT STEEL (BIMERG)
Centrum Badawczo – Rozwojowe BUDMAT STEEL (BIMERG)

Celem projektu jest utworzenie w strukturze organizacyjnej firmy BUDMAT STEEL (BIMERG) innowacyjnego Centrum Badawczo – Rozwojowego, w którym zespół specjalistów prowadzić będzie unikalne w skali kraju, interdyscyplinarne badania nad szerszym wdrożeniem nowoczesnych materiałów wysokowytrzymałych do zintegrowanych procesów technologicznych. Wyniki badań umożliwią podjęcie produkcji nowoczesnych produktów, jak również rozwój nowych technologii zintegrowanych. Unikatowy charakter badań planowany w agendzie badawczej, przyniesie Wnioskodawcy realne korzyści ekonomiczne i stanowić będzie kolejny etap rozwoju technologicznego Firmy, stawiający ją w czołówce światowych producentów kształtowników wzdłużnie spawanych. W ramach projektu przewiduje się zakup i wykonanie urządzeń dedykowanych o unikalnych na skali kraju i Europy parametrach (stanowiska badawcze na liniach procesowych w skali półtechnicznej). Stanowiska te umożliwią weryfikację modeli symulacyjnych oraz opracowanie podstaw projektowania nowoczesnych o wysokim stopniu innowacyjności wyrobów wykonywanych w technologii zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości oraz pozwolą na weryfikację jakościową nowych wyrobów technologicznych. Zmodernizowane (remont) zostaną również obiekty, w których zlokalizowane będzie CBR. Rezultatem bezpośrednim projektu jest utworzenie Centrum Badawczo -Rozwojowego, w którym realizowana będzie agenda badawcza, oparta o opracowany i wdrożony zintegrowany system urządzeń badawczych oraz weryfikacji procesowej w specjalnie opracowanej linii pilotażowej. Poprzez integrację w jednym miejscu kompleksowych pracowni specjalistycznych o unikalnym wyposażeniu oraz zastosowanie nowatorskich specjalistycznych technik badawczych co pozwala na weryfikację w skali półtechnicznej i pilotażowej nowatorskich agend badawczo-wdrożeniowych jest innowacyjne na skalę europejską. Projekt dotyczy inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej zgodnie z NACE.rev2 : 72.19.Z oraz 25.11. Z

Wartość projektu: 26 641 308 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 064 688 PLN